PHP合并两个有序数组

$arr1 = array(1,2,3,4,5,6,7,8);
$arr2 = array(3,4,5,7,9,10);
//方法1
function mergeOrderly1($arr1,$arr2){
	$i=0;$j=0;
  $int = array();
  while($i<count($arr1) && $j<count($arr2)){
    $int[] = $arr1[$i]<$arr2[$j]?$arr1[$i++]:$arr2[$j++];
  }
  while($i<count($arr1)){
    $int[] = $arr1[$i++];
  }
  while($j<count($arr2)){
    $int[] = $arr2[$j++];
  }
  //$int = array_merge($int,array_slice($arr1,$i));
  //$int = array_merge($int,array_slice($arr2,$j));
  return $int;
}
//方法2
function mergeOrderly2($arr1,$arr2){
  $arr = array();//定义最终数组容器
  $arr2Num = count($arr2);//统计数组长度
  $arr1Num = count($arr1);
  $i1 = 0;//数组1 的循环标记
  $i2 = 0;//数组2 的循环标记
  while($i1 < $arr1Num || $i2 < $arr2Num){//是否还需要合并
    if($i1 < $arr1Num && $i2 < $arr2Num){//当两个数组都没有到达末尾,情况一
      if($arr1[$i1] > $arr2[$i2]){//需要比较数组1和数组2,小的放入目标数组,并且标记+1
        $arr[] = $arr2[$i2];
        $i2++;
      }else{
        $arr[] = $arr1[$i1];
        $i1++;
      }
    }elseif($i1 < $arr1Num && $i2 >= $arr2Num){//数组2 已经到达末尾,而数组1还为到达,情况二
      $arr[] = $arr1[$i1];//直接把数组1的内容插入到目标数组中
      $i1++;
    }elseif($i2 < $arr2Num && $i1 >= $arr1Num){//数组1已经到达末尾,而数组2还未到达,情况三
      $arr[] = $arr2[$i2];//直接把数组2的内容插入到目标数组中
      $i2++;
    }
  }
  return $arr;
}
print_r(mergeOrderly1($arr1,$arr2));
print_r(mergeOrderly2($arr1,$arr2));
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师:CSDN官方博客 返回首页